Digital spørretime 11.august kl 12.30

 Audun Lysbakken og eg inviterer i dag til digital spørretime kl 12.30

SV har valkampopning i dag. Etter den vil vi følge opp pressekonferansen på Parkteateret med ei digital valgkampopning. Allereie no kan du stille spørsmål til Audun og meg på http://rettvenstre.no og http://bardvegar.no. Skriv  i kommentarfeltet til denne posten. Hugs å skrive spørsmålet ditt på bloggen til den du vil skal svare. Dei 5 mest populære spørsmåla frå kvar blogg vil bli besvart mellom 12.30 og 13.30 i morgon. For å stemme kan du lage ein profil her.

I tillegg til at innsendte spørsmål vil få svar, vil det også foregå ei livesending i Cover It Live der alle er invitert til å stille spørsmål om SVs valkamp og politikk. Dette kan du gjere direkte i Cover It Live vinduet eller via twitter med hashtagen #SVlive.

Vi prøver oss med denne kombinasjonen no, så får vi sjå korleis det går. Eg trur det kan skape litt meir system i dei innsendte spørsmåla, samstundes som ein faktisk kan kommentere og forhalde seg til det som skjer på opninga.

Her kan du følge spørretimen:

http://bardvegar.no

http://rettvenstre.no

http://sv.no

33 tanker på “Digital spørretime 11.august kl 12.30

 1. Hei!
  Hva vil SV gjøre for å sikre at den nye lærerutdanningen vil få det kvalitetsløftet i det nye pedagogikkfaget? Er det ikke en fare at pedfaget blir større uten at innholdet blir forbedret. Slik jeg opplever det er innholdet i dag til en viss grad fpr lite aktuelt. En annen ting med lærerutdanningen er at det ikke finnes noen undervisning eller opplæring i IKT og didaktisk bruk av IKT. Vi får et innføringskurs i It's learning og det er det. Når skal lærerne lære om IKT hvis ikke de får det under utdanningen sin? Er det slik at barna fortsatt skal kunne mest om data i klasserommet?
  Vh
  Bjørnar, lærerstudent

  Lik

  • Sjekket du alle lærerutdanningene før du søkte opptak? Din beskrivelse stemmer ikke overens med studententenes og lærernes oppfatning av innholdet der jeg jobber! mvh Ray Svanberg

   Lik

 2. Vil dere fremdeles ha gratis skolemat? Jeg er selv lærer og mener at det er kjempeviktig at elevene får et godt kosthold tidlig.

  Lik

 3. Er det ikkje på tide at SV tek opp kampen mot Frp i innvandringsdebatten? Frp har fått styre den debatten nett som dei vil og spelar på framandfrykt til deira store fordel. Ap har kasta seg over på den same leia som Frp. Kanskje nokre krefter på den verkelege vestresida burde byrja å markera seg i den debatten for å faktisk vise at det er eit anna alternativ og synspunkt på dette "problemet". Folk må få høyre kva som kan gjerast for å betra integreringa og minske kriminalitet, ikkje at den einaste løysinga er å stenga alle grenser og den på grensa til rasistiske politikken Frp vil køyra. Er de villege til å ta opp kampen?

  Lik

 4. Tilbaketråkk: Digital spørretime

 5. Hvordan er det å være to statsråder i et departementet? Samarbeider dere godt eller kranlger dere mye? Er det gøy å være statsråd?

  Lik

 6. Mange er misfornøyd med regjeringas miljøpolitikk. Er dere? Synes du dere har blitt overkjørt av de andre partiene i regjeringa på dette området? I så fall, hvordan kan dere få mer gjennomslag ved videre regjeringssamarbeid? Vil det gode miljøbudsjettet kunne følges opp i årene framover? Ville poste hos Audun Lysbakken, men fant ikke spørretime-bloggpost der.

  Lik

 7. Har lest Midtlyndutvalgets rapport. Er selv ansatt i PPT og er derfor spesilt opptatt av dette forholdet mellom statped og PPT. Opplever ofte at vi kan og gjør de samme oppgavene, selv om det kan virke som om vi jobber i svært forskjellige organisasjoner der tempoet er svært ulikt. Det er nødvendig at de ansatte i statped hart mer spesifikk kompetanse som det ikke er mulig for en kommune å bygge opp. det kan ofte virke som om de bygger kompetanse på det de har lyst til og ikke det som brukerne trenger.. Hva tenker du om framtiden for statped og PPT? Hvordan tydeliggjøre forskjellen mellom de ulike kompetanseområdene som er nødvendig enten er jobber i Statped eller PPT`?

  TuridP, PPT

  Lik

 8. Hei Bård Vegar

  Slik som det er i dag, må en bekymringsmelding til barneverntjenestene underskrives av den læreren, assistenten, SFO ansatte, førskolelæreren, etc som sender den inn. Det betyr at vedkommende risikerer å bli part i en sak eller en konflikt med foreldre på tross av at bekymringsmeldingen er sendt i kraft av ens rolle som fagperson. I saker som f.eks blir henlagt (av forskjellige grunner) eller hvor familien er uenig i problematikken, kan dette skape problemer for videre samarbeid. Har du noen tanker om hvordan skole, barnehage, barnevern og familier kan få bedre former for samarbeide?

  Lik

 9. Hei Bård.

  Forslag til mål i neste Soria Moria. Si opp alle offentlige lisensavtaler med Microsoft, og bruke pengene (er det 200 millioner kroner årlig?) til å ansette 1000 norske programmerere til å fylle alle våre behov med åpne kildekodeprogrammer (som da også fattigere land kan tilpasse til sine behov og bruke). Mange universiteter bruker allerede åpne løsninger, og på skolene står det norskutviklede http://www.skolelinux.org/ klart til å overta…
  Hva synes du? Det kan jo kanskje bli en rift i vennskapet mellom Bill og Melinda og Jens…

  Lik

 10. Jeg ønsker at du svarer på hvilke radikale skritt SV og en rødgrønn regjering vil ta for å få en inkluderende skole for alle elever. Jeg tenker først og fremst på elever med utviklingshemming, men mener en skole som har en inkluderende kultur, organisering og opplæring vil favne alle og kunne gi en tilpasset skole for alle. Norsk skole er ikke der i dag.
  Så hva gjør dere? Står dere for den inkluderende skole eller ønsker dere stilltiende dagens situasjon velkommen?
  Like mye som inkludering og fellesskole har vært ledestjerner i offentlige styringsdokumenter, har segregering vært praksis. Segregeringen har økt kraftig siden Stortinget vedtok å legge ned spesialskolene. Høsten 2008 viser tall fra GSI at ca. 30.000 elever mottar spesialundervisningen enten alene eller i spesielle grupper med fem eller færre elever. I følge GSI, var antallet elever i spesialskoler eller spesialklasse skoleåret 1997/1998 949. I 2008 var tallet ca. 6800.(fra http://spesialundervisning.origo.no/-/bulletin/sh… )

  Lik

  • Dette er viktig, og skildringa di av situasjonen stemmer. Her må vi tørre å ta ein debatt, og utfordre tendensen til å tru på segregering. Det viser seg at barn som blir innkludert ofte gjer det betre enn dei som er i spesialklassar. Mange stader blir det imidlertid eit val mellom eit (for) dårleg ordinært tilbod, og eit godt spesialtilbod.

   Vi må
   – Sikre gode basisressursar på alle skular. Difor vårt forslag om ei lovfesta, nasjonal ressursnorm. Dette er ekstremt viktig!
   – Få til meir tidleg innsats i barnehagen og skulen. Oppfølging og gode tilbod frå tilsette i b.hage og skule
   – Vi må hindre privatisering, og slå ring om den offentlege fellesskulen
   – Sjå også Midtlyngutvalet (om spesialundervisning), som har fremma mange interessante forslag

   Lik

 11. En rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress om undervisning av framtidige barnevernspedagoger, førskolelærere og lærere, viser at 58 prosent av lærerstudentene ikke har fått noen undervisning om vold. 56 prosent av studentene har ikke har fått noen undervisning om seksuelle overgrep.

  Hele ni av ti lærerstudenter oppgir at de ikke har fått tilstrekkelig kompetanse på vold og overgrep med hensyn til sitt framtidige arbeid.

  Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at norsk skole i løpet av ett år (2006) på landsbasis rapporterte kun 19 skolebarn i alderen 6-12 år til barnevernet av en aller annen grunn og der barnevernet fattet vedtak.

  Det er en menneskerett å få slippe å leve med overgrep. Barn blir enda mer skadet av sånt enn voksne. Hva mener du må gjøres for å få lærere til å bry seg mer om utsatte barn?

  Lik

 12. Vedrørende Midtlyngutvalget; i vedlegg 1 skriver 5 av utvalget "leserinnlegg" fordi de ikke er enig i forslagene de er tatt til inntekt å være enig i . Er ikke dette et forhold som i sterk grad svekker troverdigheten til dette utvalget?

  Det heter bl.a.:
  "Disse utvalgsmedlemmene vil av den grunn peke på det uheldige ved en fremstilling som kan medvirke til en tilsløring av de faktiske faglige standpunkter som finnes.”

  videre:

  ”Det er også ønskelig å gjøre beslutningstakerne oppmerksom på at man har valgt ikke å tydeliggjøre de skillelinjene som er rådende i fagfeltet, men i stedet framstiller saksforholdene i teksten på en måte som gir inntrykk av konsensus”.

  ”Disse utvalgsmedlemmene ser svært alvorlig på at våre synspunkter i de ulike saker nå kan synes å støtte helt andre konklusjoner enn dem vi støtter.”

  Lik

 13. Viser til Midtlyngutvalgets rapport der store deler av Statped foreslås lagt ned. Det foreslås videre at midlene skal brukes til å styrke PP-tjenesten i kommunene. I 1999 skjedde akkurat det samme. Statped ble nedbemannet og 300 årsverk overført til PP-tjensten. Det finnes i dag ingen som har en oversikt over hvor disse midlene er blitt av. Det foreligger heller ingen dokumentasjon på at tjenestetilbudet ble forbedret. Ressursene til Statped er øremerkede spesialpedagogiske ressuser, mens styrking av PP-tjenesten vil komme over rammetilskuddet til kommuene. Da er faren for at ressursene like gjerne går til veibygging eller andre tiltak. Kan Statsråden svare på om han virkelig støtter en nedbygging av en spisskompetent statlig tjeneste bygd opp over år, og utsette barn og unge for den usikkerheten som ligger i at ressuserene dem og også den usikkerheten som ligger i å skulle bygge opp ny kompetanse i kommuene? Hvordan menere Statsråden at små kommuner skal klare å ivareta den spisskompetansen som de i dag mottar fra Statped?

  Lik

  • Hei, eg kjem ikkje til å ta stilling til forslaga i Midtlyngutvalet. Eg vil la debatten gå. Vi har sendt på høring med fire månedars frist nettopp for det. Ville vere feil av meg å gå inn no, vil lytte! Takkar for innspelet

   Bård Vegar

   Lik

 14. En gutt med lett psykisk utviklingshemning hadde ikke lært å lese eller å skrive. Lesing er viktig på utrolig mange felt. I dag flørter ungdommen på SMS og på nett. Tilfeldigvis kom gutten i kontakt med kompetanse da han gikk på videregående skole. Nå lesere den unge mannen og holder på med å ta førerkort. Det var bare flaks at gutten kom i kontakt med kompetansen. Jeg har flere slike eksempler. En kan overhode ikke regne med at læreren eller PPT har all den spesielle kompetansen som det kan være behov for. De aktuelle delene av Statped foreslås nærmest nedlagt av Midtlyngutvalget. Hvordan skal en sikre at alle elever med muligheter for å lære grunnleggende akademiske ferdigheter, skal få muligheten til å lære dem?

  Lik

  • Stort spørsmål! Midtlyngutvalget skal ut til full debatt dei neste månedane, dreiar seg om nett dette. I tillegg til det om lesing:

   – fleire lærarar tidl. på barnetrinnet
   – kartleggingsprøver som kan avdekke kven som slit
   – fleire timar til norsk
   – prioritet til EVU i lesing
   – sterkare satsing på vaksne som manglar grunnleggande dugleikar

   Bård V

   Lik

 15. Fylkesmannens tilsyn på spesialundervisningsfeltet har avdekt ulovligheter i ca. 90% av tilfellene. Dette forholdet er ikke nevnt i Midtlyngutvalgets utredning. Opplæringsloven er stort sett svært god. Intensjonene bak loven er fine. Problemet er at loven ikke blir fulgt for de elevene som har størst behov. Har du planer eller tanker om hvordan en kan sikre lovens intensjoner

  Lik

  • Vi har styrka tilsynet med om lag 10 millionar kroner i år, nettopp for å følge opp betre. I tillegg trur eg vi må fokusere på gode basisressursar slik at færre bryt lova

   Bård Vegar

   Lik

 16. Hvordan vil SV sørge for at ledelsen til PPT ikke kan bestemme at innholdet i et enkeltvedtak skal ligge innenfor gitte rammer?

  I dette ligger at mange som jobber for PPT, med sin kompetanse, går på akkord med seg selv for å rette seg etter ledelsens krav om å unngå at kommunen blir saksøkt. Tenk at kompetanse som kunne vært benyttet til barnas beste blir benyttet for å beskytte kommunenes økonomiske prioriteringer. Hva vil dere gjøre med dette?

  Tror dere på at dette problemet eksistererer? Det er vanskelig å få ansatte i PPT til å stille i media og fronte problemet, de er selvsagt redd for interne reaksjoner.

  Det samme gjelder rektorer, når de går med på å klage over ressurssituasjonen i skolen sammen med foreldre, er det gjerne rett før de blir pensjonister.

  Lik

 17. Hei. Hva har SV tenkt å gjøre for å bedre læringsmiljøet til elevene? I mitt fylke har vi en kandidat til stortinget fra Høyre som påstår at fokuset på kunnskap, krav og læring har for denne regjeringen vært mindre viktig enn trivsel, selvrealisering og at læreren skal være kompis. Han påstår videre at de utdanningsministrene vi har hatt i denne regjeringsperioden ikke har hatt fokus på kvalitet, kunnskap og kompetanse og heller ikke tatt målrettede grep for å løse de utfordringene norsk skole står ovenfor. Hva er ditt svar til dette?

  Lik

 18. Hei!

  Hva slags næringspolitikk vil SV ha, og hva slags bransjer skal man satse på? Hva slags eierforhold og organisasjonsstrukturer vil dere ha i det private næringslivet? Jeg har et inntrykk av at SV støtter opp om store selskaper og glemmer små gründerbedrifter. Er det ikke bedre at man har mange småbedrifter enn få store (der man gjerne har få eiere som sitter på toppen og drar inn størsteparten av inntektene). Hva vil dere gjøre for at det skal bli interessant for folk å starte opp for seg selv? (eller dere vil kanskje ikke gjøre det interessant?)

  Lik

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s