Meir ideell velferd

På onsdag i forrige veke besøkte eg Blå Kors i Storgata i Oslo.

Blå kors starta opp i Noreg i 1906. Blå Kors vart stifta i Sveits som Røde Kors sin innanrikspolitiske fetter. Der Røde Kors opererte i krigsområde, skulle Blå Kors ta seg av dei såra på «livets store slagmark», der Kong Alkohol var krigsherre. Dei er ein av mange innan ideelt drive velferd som er like gamle som velferdsstaten sjølv, eller eldre. Røde Kors, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon er andre. Difor er det også samarbeidspartnarar vi kan stole på har eit langsiktig perspektiv.

Eg har dei siste åra kome til at vi bør ha som mål å få ein større ideell sektor i velferdssamfunnet (sjå meir om det i Aftenposten). Mange i SV er samde med meg i det, og mange har jobba for det på Stortinget, i kommunstyrere og i organisasjonane sjølv. Men det er ikkje klart nok reflektert i våre program, og eg møter mange som har eit heilt anna inntrykk.

Dei ideelle deler i stor grad verdigrunnlag med dei med velferdsstaten, men i tillegg kan ideell sektor tilby noko som velferdsstaten slit med:

For det første kan dei tidleg sjå nye behov, og raskt snu seg rundt for å møte dei. Blå Kors sitt arbeid med spelavhengige er eit godt døme på det, det byrja allereie midt på 90-talet. I barnehagens barndom var det ideelle og foreldre som stod for mykje av utbygginga. I dag treng vi meir av det same innan rusfeltet og overfor ungdom fell ut av vidaregåande skule og treng andre tilbod enn tradisjonell skulegang.

For det andre er engasjementsdrivne organisasjonar som rekrutterer frivillige, tek i bruk nye metodar og dyrkar fram ein direkte og tett kontakt med dei dei vil hjelpe. Mange tilsette i ulike delar av velferdsstaten ønskjer det same, men store byråkratiske organisasjonar slit med å få det til.

Det offentlege kan gjere meir for å dyrke fram ideellt drive velferdstilbod: Vi må tilby langsiktige kontraktar, lage eigne anbodsrundar og etablere langsiktige samarbeidsavtalar. Og så må vi skilje klårare mellom dei ideelle og kommersielle. For i dag vert mange ideell skvisa ut av dei kommersielle. I Oslo har både Røde Kors og Frelsesarmeen slutta å drive sjukeheimar. Av tala kan vi sjå at det blir fleire kommersielle og færre ideelle innan velferd i Noreg. Det burde vere motsatt. Kva skil dei?

Verdigrunnlaget. Verdigrunnlaget er å hjelpe folk med liva sine, og å yte tenester som gjer folk eit godt og trygt liv. Utbyttet for Blå Kors er ikkje utbetaling av overskot til eigarane, utbyttet deira er at folk får det betre. Dei kommersielle skal i lange løp tene pengar på velferd, og må la det syre sine val og prioriteringar.

Stabilitet. Mange av dei ideelle har vore her i hundreår og vil vere her så lenge det erfolk å hjelpe og tenester å yte. Dei kommersielle vil vere herså lenge dei kan tene pengar på velferden.

Erfaringane. Vi har mange dårlege erfaringar med kommersielle aktørar som kjem inn på velferdsfeltet. På barnevernsfeltet er det avslørt store utbytter dei siste åra, medan pengane trengs sårt i oms0rgen. I Oslo har dei ideelle opplevd å bli pressa ut til fordel for dei kommersielle. Den private, kommersielle John Bauer-skulen som fekk starte opp under Bondevik2-regjeringa vart teke i juks. I Sverige har det vore mange saker rundt dei private skulane, og det er varsla ei innstramming frå den borgarlege regjeringa.

Anbodskonkurransar med rigide pris- og kvalitetsmål favoriserer store, kommersielle aktørar. Dei har kapital i ryggen, og kan tåle låg inntening ei periode. Dei siste åra har vi sett korleis dei ideelle slit her fordi dei ikkje kan presse prisen eller droppe pensjonsavtale, men er kompromisslaust kvalitetsorientert. I dag blir ikke dei private, ideelle organisasjonane sine utviklingsmuligheiter og særprega mål vektlagt i anbudsrundane.

Velferdsstaten må vere ryggraden i velferd i Noreg, og den bør halde fram med å vakse og utvikle seg. Samstundes bør ideell sektor bli større, få betre vilkår men ikkje minst bli annerkjent for sine eigne verdiar og bidrag. Skal vi få til det må vi gje fortrinn framfor dei kommersielle, og lage stabile avtalar med dei ideelle som bygger på deira særlege føresetnadar.

44 tanker på “Meir ideell velferd

 1. Tilbaketråkk: Twitter Trackbacks for Bård Vegar Solhjell sin blogg » Blog Archive » Meir ideell velferd [bardvegar.no] on Topsy.com

 2. Jeg er veldig enig i mye av dette. Men samtidig skal vi være litt forsiktige med å hylle alle religiøse (og enkelte andre "politisk" motiverte) organisasjoner.
  Selv om disse ikke direkte driver komersielt, er det ikke tvil om at enkelte ikke bare har brukernes beste i tankene. For en del av dem er det vel så viktig å verve medlemmer eller følgere til sine overbevisninger. Vi bør være forsiktige med å la mennesker som i utgangspunktet har problemer bli ofre for kynisk utnyttelse fra disse.

  Lik

  • Kynisme i forhold til inndoktrinering av enkeltmennesket, er vel ikke akurat noe fremmedord i SV kretser, snarere tvert imot. Ensrettet politisk inndoktrinering er vel noe av det farligste som finnes i et hvert samfunn, her er vel svært mange innen Sv sine kretser svært så aktive.

   Lik

 3. Eg stussar veldig over denne ukritiske tilslutnaden til anbodsregimet så lenge det berre er dei «snille» aktørane som får pengane frå det offentlege, i staden for å fyrst initiere eit ordskifte om måtar å best møte utfordringane helse- og omsorgsektoren står andsynes i åra som kjem. Dei aller fleste stadane her i landet finns jo ikkje dei idelle aktørane du vil opne meir opp for ein gong. Burde ikkje debatten om i kva grad me i staden kan få på plass ordningar som tillet familie og vener å i større grad ta seg av folk som treng omsorg og hjelp vore teken fyrst, i det minste?

  Lik

 4. Etter min mening er du på helt feil kurs, og som SV medlem vil jeg jobbe aktivt for at ditt ikke blir partiets politikk.Jeg er enig i at mange ideelle organisasjoner har gjort godt sosialt arbeid og satt i gang viktige tiltak. Problemet med ditt standpunkt der du vil øke "velferdsproduksjonen" fra ideelle organisasjoner er flere:
  1. Det undergraver det offfentlige ansvaret for velferdstjenestene.
  2. Det videreutvikler og styrker markedsinnrettingen (NPM) i offentlig sektor (selv om du foreslår skjermede anbud mellom ideeele organisasjoner)
  3.Det overlater en økende del av velferden til organisasjoner som oftest har idelogiske motiver for virksomheten (aller mest med religiøst grunnlag).

  Lik

  • fortsettelse
   4. Det svekker ansattes rettigheter og vilkår. Svært mange som har slike ideelle organisasjoner som arbeidsgivere har svakere reelle avtaler og rettigheter enn de som er ansatt direkte i stat/fylke/kommune.
   5. Svekkede muligheter for å koordinere den totale virksomheten på en sektor politisk og organisatorisk. Jeg kjenner selv til russektoren og også somatisk sykehusi mitt hjemfylke der idelle organisasjoner /stiftelser er viktige driftere. Konkret har det redusert muligheter for både budsjettstyring /pengebruk og redusert muligheten for fornufte endringer og omstruktureringer.

   Dette er noen sentrale innvendinger sett fra mitt ståsted.

   Hver og en av grunnene er nok til at SV aldri må la din foreslåtte linje bli partiets politikk. SV må være tydelige på at offentlig drevne velferdstilbud skal øke i andel og at markedsprinsippene fra NPM skal bekjempes sektor for sektor. Det er av slike grunner jeg er med i SV og også derfor jeg er sterk tilhenger av fortsatt regjeringsdeltakelse. Men dersom din linje skal være partiets politikk er det kanskje ikke noen vits lenger?

   Lik

   • De faktorene Steinar trekker fram som aktverdige, bunner i egosentrisk tenkning etter det jeg kan se. Han er mer opptatt av de ansattes rettigheter, enn han er av brukernes behov og ønsker. Videre er Steinar opptatt av at pengestrømmen må være offentlig regulert til minste detalj, jeg må her spørre: Er det brukernes ve og vel som er det viktigste, eller er det pengenes kontrolerende makt som skal rå? Bård Vegar Solhjell har tydeligvis skjønt at det er brukernes ønsker som må prioriteres først.

    Lik

   • Det er selvfølgelig svært viktig at tilbudet er godt for brukerne. Mitt hovedpoeng i forhold til konkrete erfaringer er at tilbudet i tillegg til andre svakheter. på et så viktig felt som rusomsorg ble mye dårligere fordi de ideelle drifterne forfulgte egenintereseer og greidde å legge hindringer i veien for et bedre, mer helhetlig og mer differnsiert tilbud til rusmisbrukere.

    Lik

   • Her er du nok i utakt med en rekke brukere Steinar, det er en uomtvistelig sannhet at ikke alle brukere er like. De har ulike innteresser og ulike behov, og ut fra disse kjensgjerningene er det serdeles viktig at brukerne i sterkest mulig grad må få lov til å velge et tilbud som er tirettelagt på en måte som i størst mulig grad kan hjelpe dem. Det de ideelle organisasjonene er langt dyktigere enn de fleste offentlige institusjonene er å se hele mennesket sine behov, ikke bare rusproblematikken. De sjelelige og åndelige aspektene i menneskesinnet, er svært ofte en medvirkende årsak til at rusproblemene oppstår. Uten at disse områdene blir prioritert høyt med hensyn til å bli tilfredstilt, så vil ikke rusmisbrukeren bli tilfredstillende hjulpet. Det er jo en kjennsgjerning at det på offentlige rusklinikker ikke er annledning til å gi slik hjelp i en gruppesammenheng. Det er nettop det du kaller for egeninteresser, som for mange rusmisbrukere, som er den beste hjelp.

    Lik

  • Med all respekt ber jeg deg revurdere dette standpunkt, Steinar. Når Norge ikke har klart dekke behovene idag når vi er rikest kommer vi aldri til å klare det på sikt, Det er okke de friville ike-profitt-aktørene som truer velferdsstaten, Det er de kommersielle med tilhold i skatteparadiser som allerede er hardt inne, tapper landet for cash og utmanøvrerer de frivillige. Som representant for jenter/kvinner med adhd/tourette, ville ditt syn bety at enda flere jenter går til grunne. De trengte hjelp igår! Frivillige har også en frihet som gjør at tilbud kan startes mye tidligere enn det offentlige, selv når de har vedtatt det. Som de ikke har. Frivillige kan også prøve nye ting mer ubyråkratisk. Ikke sjelden overtar det offentlige når de ser det funker. Det framstår som nesten brutalt om jenten må lide enda lenger pga et prinsipp, fordi vi tenker enten offentlig eller ingenting, som er realitetene. Så plese Gi det en runde til.
   Vennlig hilsen Berit, Oslo

   Lik

 5. DEt er idag ikke det offentlig, men kombinasjonen offentlig/frivillig som reprensenterer et helhetlig og dofferensiert tilbud til ulike grupper. jeg har jobbet i åresvis i det offentlige og må dessverre slå fast at ditt ønske er en drøm vil ikke vil nå pa lang lang tid.. om noen gang.
  berit

  Lik

 6. Tilbaketråkk: Cubs interview Mike Maddux | Vacation Concert Rated R

 7. Tilbaketråkk: Giuliana Rancic “Feeling Good” After Double Mastectomy | phoenixinternetmarketingseo

 8. Tilbaketråkk: ‘Hunger Games’ Goes Viral For 100-Day Countdown | New York City Car Services Reviews

 9. Tilbaketråkk: Dutch Magazine Editor RESIGNS After Global Backlash For “N*GGAB*TCH” Term! | Phoenix Internet marketing get found online phoenix | Gigs biz

 10. Tilbaketråkk: VIDEO: Queen Latifah Re-enacts Mob Wives Skit ? ?The Wendy Williams Show? | New York City Car Services Reviews

 11. Tilbaketråkk: Julianne Moore Debuts Valentine?s Day Cards for Charity | Please Post News For Today Topics

 12. Tilbaketråkk: Emma Roberts Channels Ke$ha In ‘Celeste And Jesse’ | Todays Hot Posts

 13. Tilbaketråkk: Academy Award (Oscar) Nominations 2012 | Phoenix Internet marketing get found online phoenix | Gigs biz

 14. Tilbaketråkk: Links for 2008-03-21 [del.icio.us] | New York City Car Services Reviews

 15. Tilbaketråkk: Links for 2007-10-16 [del.icio.us] | New York City Car Services Reviews

 16. Tilbaketråkk: Oscar 2012 Best Presenters: Robert Downey Jr., Bridesmaids, More | Phoenix Internet marketing get found online phoenix | Gigs biz

 17. Tilbaketråkk: Kristen Stewart’s Post-Oscar Weekend LAX Liftoff | Please Post News For Today Topics

 18. Tilbaketråkk: Wiz Khalifa & Amber Rose Engaged! (Ring Photo) | Phoenix Internet marketing get found online phoenix | Gigs biz

 19. Tilbaketråkk: Links for 2008-03-20 [del.icio.us] « Gigs Media – what is sms – mobile marketer

 20. Tilbaketråkk: ‘The Lorax’: The Reviews Are In! | New York City Car Services Reviews

 21. Tilbaketråkk: Felicity Huffman Launches Mom Blog | Please Post News For Today Topics

 22. Tilbaketråkk: Linda Cardellini Welcomes Daughter Lilah-Rose | New York City Car Services Reviews

 23. Tilbaketråkk: Jessica Chastain, Melissa McCarthy And More Look Lovely At The Oscars | Phoenix Internet marketing get found online phoenix | Gigs biz

 24. Tilbaketråkk: Rihanna & Karrueche Tran In Twitter Catfight! | Please Post News For Today Topics

 25. Tilbaketråkk: Amy Adams And Sofia Vergara Are Among The Fairest At Vanity Fair?s Oscar Bash « Gigs Media – what is sms – mobile marketer

 26. Tilbaketråkk: Snooki Pregnant & Engaged! | Todays Hot Posts

 27. Thank you, I have recently been looking for info about this subject for ages and yours is the best I’ve discovered so far. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

  Lik

 28. Tilbaketråkk: Links for 2008-11-10 [del.icio.us] | Phoenix Internet marketing get found online phoenix | Gigs biz

 29. Tilbaketråkk: Jennie Garth On Single Life: “I’m Excited About What’s Next” « Gigs Media – what is sms – mobile marketer

 30. Tilbaketråkk: ‘Dark Shadows’ Trailer Divides Fans | New York City Car Services Reviews

 31. Tilbaketråkk: January Jones: Single Motherhood Is Difficult | Please Post News For Today Topics

 32. Tilbaketråkk: Nikki Reed & Paul McDonald: St. Patrick’s Day Lunch Lovers | Todays Hot Posts

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s