Min landsmøtetale

Landsmøtet er over!

Det var veldig moro, men også masse hardt arbeid – altså som vanleg. Dette landsmøtet var også veldig vellukka, med gode vedtak, god stemning og ei positiv dekning av oss utad.

For min eigen del er eg glad for at prinsipprogrammet er vedtatt og at arbeidet med det er avslutta. Eg heldt ein tale om programmet og vegen vidare for SV – «Fornyelse i norsk politikk» – som ligg ute på nettet både skriftleg og i videoopptak. Eg legg den ut her fordi eg arbeidde mykkje med den og fekk utruleg positive tilbakemeldingar på den. Eg er stolt av den rett og slett!

Personvernalliansens korte historie og usikre framtid

På måndag og tysdag var eg i møte med Erna Solberg og Ingjerd Schou frå Høgre. Eg deltok på møtet saman med dei parlamentariske leiarane frå Venstre, Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Framstegspartiet. Ein uvanleg allianse, allereie døpt regnbogealliansen av enkelte, personvernalliansen av andre. Kva samla denne uvanlege alliansen? Motstanden mot datalagringsdirektivet. Alliansen kunne oppstå fordi regjeringspartia er delt i spørsmålet om å innføre DLD.

No ser det ut til at den vil svinne hen i historia utan å ha utretta store ting, fordi Høgre har gjort det klårt at dei vil forhandle med Arbeidarpartiet om å innføre DLD i staden for å forhandle med oss om å styrke personvernet.

Bakgrunnen er denne. Vi fem hadde forrige onsdag eit kort møte med Erna Solberg der vi inviterte Høgre til drøftingar om eit nasjonalt regelverk for datalagring. Høgre fekk samstundes eit notat om saka frå oss. På måndag svarte dei med å legge fram sine synspunkt for oss. Hovudtrekka er kjende. Dei gjorde det klårt at dei er for pliktig lagring av alt det datalagringsdirektivet krev lagra, men at dei i tillegg har ei rekke personvernkrav (mange av dei utanfor DLD) som dei vil ha innfridd.

Vårt svar var enkelt. Dokke må velge kva veg dokke vil forhandle. Dersom det viktigste er plikt til å å lagre informasjon om folk som ikkje er mistenkt for noko, er det vanskeleg å bli samde med oss. Dersom det viktigaste er gjennomslag for ei rekke av personvernforslaga, er det lett å bli samde med oss. Høgre gjorde det seinare klart at pliktig lagring av data var viktigst, og at dei vil forhandle med AP. Det var sjølvsagt ikkje overraskande.

La meg kort minne om kvifor eg er mot DLD. Det betyr å innføre pliktig lagring av masse informasjon om kommunikasjonen vår for alle menneske. Det skal lagrast for alle i tilfelle det kan bli aktuelt å bruke det mot oss seinare. Altså; vi er potensielt skuldige, ikkje uskuldige til det motsette er bevist. Eg argumenterer mot direktivet her og her

Noko av informasjonen som skal lagrast er særs viktig for politiet, og ikkje like personverninngripande. Til dømes IP-adresser. Dei er viktige i saker om overgrep for barn, og innheld informasjon om når du logga deg på nett med kva type utstyr. Difor har vi i personvernalliansen opna for pliktig lagring av desse, for å kome Høgre i møte.

Andre delar av det som skal lagrast er i følge ein fagleg tung rapport mindre viktig for poitiet, men særs personverninngripande. Til dømes dei kontinuerlege spora telefonen din legg igjen, eller mottakaren av e-post frå deg. Tenk deg at du har sendt 10 e-post til adresser som skatteetaten.no, krisesenteret.no eller clubswingers.no. Relativt privat dersom det skulle kome på feil hender.

Det er også interessant å lese kva Høgrefolk skriv om handsaminga i partiet. Torbjørn Røe Isaksen skriv om handsaminga i Høgre, Kristin Clemet om det same her. Årets euroepar (i følge Europeisk Ungdom), Nikolai Astrup, har nøyd seg med å slå fast at slaget er tapt.

No får vi sjå kva som skjer. Andre land utset direktivet, og mange i Noreg vil det. EU si evaluering kjem om kort tid, men etter Noreg si handsaming. Dersom ting skulle skje i Høgre vil det vere flerital for eit nasjonalt regelverk for lagring, ei personvernløysing. Stortingsdebatten er sett til 4.april.